Norsk - Skandinavskالأرشيف

Grorud bydel vil boikotte Israel.

Bydel Grorud vil boikotte Israel, men byrådet sier nei

Olav Eggesvik

Ja, vedtok bydel Grorud. Nei, mener bydelsdirektøren og byrådet. Onsdag stemmer bystyret om saken.

18. september vedtok bydelsutvalget i Grorud en boikott av Israel, etter et forslag fremmet av Rødt. De oppfordret bydelens tjenestesteder og administrasjon om ikke å kjøpe varer produsert i Israel og på israelske bosetninger i Palestina.

Forslaget ble vedtatt mot én stemme fra Arbeiderpartiet, to fra Høyre og to fra Fremskrittspartiet. Arbeiderpartiet har åtte representanter, Høyre har to, Frp har to, Rødt har én, SV har én. I tillegg er det én uavhengig representant.

«Ved å boikotte israelske varer vil en sende en tydelig beskjed til de israelske makthaverne: Israel må trekke seg ut av de palestinske områdene og sørge for grunnleggende menneskerettigheter for det palestinske folket. En boikott vil ramme Israel økonomisk, men først og fremst viser vi israelske styresmakter at vi støtter det palestinske folkets rett til fred og frihet», heter det i vedtaket.

Forsøker å boikotte Israel for andre gang

Bydelsdirektøren har plikt til å anke inn vedtak gjort i bydelsutvalget til bystyret, dersom det kan være lovstridig, mot kommunens retningslinjer eller forskrifter. I denne saken mener direktøren dette er en sak av utenrikspolitisk karakter, og dermed ikke innenfor bydelens mandat.

Det er ikke første gang bydel Grorud ønsker å boikotte Israel. I 2010 vedtok bystyret, mot ni stemmer fra Rødt og Sosialistisk Venstreparti, at bydeler ikke kan fatte vedtak om boikott av Israel eller andre stater. Det skjedde etter at bydel Grorud og Gamle Oslo forsøkte seg på det samme.

Stemmer over Grorud-boikott av Israel i bystyret

Da saken var oppe i Finanskomiteen 21. januar, viste et flertall bestående av Arbeidepartiet, Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre til en uttalelse fra Utenriksdepartementet til Sør-Trøndelag fylkeskommune, der de konkluderer med at en boikott av israelske varer i forbindelse med offentlige anskaffelser, er i strid med norske folkerettslige forpliktelser.

Arbeiderpartiet bemerket at de hadde forståelse for bydelens ønske om å vise solidaritet med det palestinske folk, men støttet ikke opp om en boikott. Det gjorde imidlertid SVs representant.

http://www.osloby.no/nyheter/Bydel-Grorud-vil-boikotte-Israel_-men-byradet-sier-nei-7887995.html

اترك تعليقاً