Norsk - Skandinavsk

Utenriks debatt om boikott av Israel, i stortinget 5/12-05

Utenriks debatt om boikott av Israel, i stortinget 5/12-05

 Finn Martin Vallersnes (H) [11:08:14]: Det er en vanskelig replikk, fordi det er så mye godt å velge i i fellessekken «liv og lære og konsekvenser osv.». Men jeg har festet meg ved følgende: På hvilken måte mener SV at en ensidig norsk boikott av Israel, som ikke er forankret i FN eller noe annet sted for den saks skyld, vil hjelpe utenriksministeren til å forsterke det norske fredsengasjementet mellom Israel og de palestinske myndighetene?

 

Ågot Valle (SV) [11:08:53]: SV tror ikke at en ensidig boikott av Israel er svaret. SV vil at vi skal ha en debatt rundt det.

I 2003 møtte jeg Zahira fra Palestina. Zahira er i dag minister for kvinnespørsmål i de palestinske sjølstyremyndighetene. Zahira fortalte meg om murene. Hun fortalte meg om palestinske landsbyer som er både innestengte og utestengte, om barn som hindres i å gå på skolen, bønder som ikke får dyrket jorda si, og de som har arbeid, har ikke mulighet til å komme seg på jobb på grunn av murene.

Jeg er enig med Kåre Willoch, som sa at det aldri blir fred dersom ikke palestinerne har et håp om en framtid. Etter mange års brudd på folkeretten og manglende vilje til å etterleve FN-resolusjoner, mener vi at det iallfall går an å diskutere om det skal legges et større press på Israel. Og vi har altså reist debatten rundt boikott, noe som jeg ser også flere andre diskuterer.

 

Jon Lilletun (KrF) [11:10:16]: Eg oppfattar vel at SV har gjort meir enn å reise debatten. Så vidt eg oppfatta, har landsmøtet anbefalt boikott, og eg oppfattar at ein set i gang ein kampanje for det over nyttår. Mitt oppfølgingsspørsmål til representanten Vallersnes sitt spørsmål er: Meiner SV at Iran er eit betre demokrati med meir respekt for menneskerettane enn Israel, sidan ein i debatten om Iran faktisk ikkje i det heile støtta ideen om boikott, som Framstegspartiet ønskte, men la seg på den linja som Regjeringa fekk brei støtte til, at kritisk dialog var den beste vegen for å nå målet? Meiner SV altså at Israel er ein større versting enn Iran, når vi veit kva som er dokumentert i forhold til Iran sitt styresett?

 

Ågot Valle (SV) [11:11:36]: Nei, vi mener ikke at Iran er noe bedre enn Israel, til det er bruddet på menneskerettighetene og bekymringen for at Iran kan utvikle egne atomvåpen, for stor. Derfor tok vi også til orde for en rekke tiltak i den interpellasjonsdebatten som ble holdt her. Men det er altså forskjell på brudd på menneskerettigheter og okkupasjon. Jeg går ut fra at også representanten Lilletun er enig i at Israel har okkupert palestinske land, og at det må gjøres noe for at det skal bringes til opphør, slik at palestinerne kan få et håp om at det er mulig å ha en framtid. Så kan vi altså diskutere ulike måter å gjøre det på, og vi har altså reist en debatt – partiet SV har reist en debatt – men vi forholder oss jo til hva Regjeringen kommer til, vi kan ikke gå noe alenegang på dette,

Gahr Støre (AP / utanriksminister)

Når det gjelder spørsmålet om en eventuell boikott av Israel, kan jeg her på denne talerstol si at det er ikke Regjeringens politikk. Det er ikke forankret i Soria Moria-erklæringen. Det er helt legitimt at partier i Regjeringen har syn på dette som man ønsker å fremme i samfunnsdebatten, men det er altså ikke Regjeringens politikk. På vegne av Arbeiderpartiet kan jeg også gjøre det helt klart.

Skal Norge spille en rolle i Midtøsten, som vi har til hensikt å gjøre, er det viktig at vi bruker alle midler gjennom dialog, og å være en mellommann, mellomstasjon, mellom partene. Vi har også avklart det her, i debatten for drøyt en uke siden, at det heller ikke var oppslutning om en boikott av Iran. Det ønsker jeg å understreke.

  

Jon Lilletun (KrF) [12:02:18]: Eg vil på vegner av Kristeleg Folkeparti seie meg svært tilfreds med dei klargjeringane som utanriksministeren hadde av ei rekkje forhold som har vore tekne opp i debatten her i dag, og spesielt at han no er heilt tydelig i forhold til at det er uaktuelt for regjeringa Stoltenberg å innføre noko slags boikott av staten Israel. Men eg synest det er viktig å få presisering på éin ting til rundt det forholdet. Uklarheita oppstod på grunn av at finansminister Kristin Halvorsen som SV-leiar uttalte at saka var ikkje ferdigbehandla i Regjeringa. Eg går ut frå, når då utanriksministeren her klart seier det er uaktuelt for Regjeringa å innføre ein boikott, så er det eit ferdigbehandla svar, for å seie det på den måten, slik at ikkje den uklarheita vert hengande igjen, som vart skapt med oppslaga i Dagsavisen.

 

Utenriksminister Jonas Gahr Støre [12:03:35]: Det er altså fullt mulig for partier også i regjering å ha en fortløpende politisk debatt, diskusjon og refleksjon, og til å spille inn forslag som en regjering bør vurdere underveis. Jeg har gitt uttrykk for at det ikke er Regjeringens politikk å ha boikott i forhold til Israel. Nå skal jeg også legge til at Norge ikke selger våpen til Israel. Det har vært snakk om det – en våpenboikott, fordi vi ikke selger våpen til områder i konflikt og militære aksjoner. Men det er ganske klart fra Regjeringens side at boikott ikke er en generell linje, som vi har stor sans for, i utenrikspolitikken. At debatten går har jeg full respekt for, men samtidig ønsker jeg å gi uttrykk for at Regjeringens standpunkt i denne saken er helt klar, og den er avklart.

اترك تعليقاً