Norsk - Skandinavskالأرشيف

Hva er Fellesutvalget for Palestina?

 Ta kontakt med oss!

Adresse
Fellesutvalget for Palestina, Grønland 12, 0188 Oslo

Telefon
46 86 61 55 / 482 54 974

E-post
fup@palestina.no

Pressekontakt/Leder
Anna Lund Bjørnsen
46 86 61 55
anna@palestina.no

Nettredaktør
Waqas Sarwar
waqas@live.no

 Hva er Fellesutvalget
for Palestina?

Fellesutvalget for Palestina (FuP) er en paraplyorganisasjon for norske organisasjoner som støtter palestinernes sak. Organisasjonen ble etablert i 1980 og har for tiden i underkant av 30 medlemsorganisasjoner.

Palestinerne har vært flyktninger og under okkupasjon siden staten Israel ble opprettet i 1948. Siden da har det foregått en gradvis etnisk rensing av Palestina, der palestinerne målbevisst blir fortrengt av israelske bosetterkolonier.
Å finne en rettferdig løsning på konflikten er derfor viktig for å fremme stabilitet i Midtøsten-regionen.

FuP legger vekt på at dette er en konflikt mellom en okkupert befolkning og en okkupantstat. Vårt ansvar er å beskytte den svake part ved å legge press på Israel, slik at okkupasjonen avsluttes ettersom den er en av hovedårsakene til den langvarige konflikten.

Fellesutvalget for Palestina arbeider for solidaritet med det palestinske folket på følgende grunnlag:

 • FuP støtter palestinernes kamp mot okkupasjon, undertykking og påtvunget eksil.
 • FuP støtter palestinernes rett til selvbestemmelse. Både en to-statsløsning basert på grensene fra før 1967 med Jerusalem som hovedstad, og én demokratisk stat med like rettigheter for alle innbyggere er mulige løsninger.
 • En varig fredsløsning må bygge på FNs resolusjoner.

hva-gjor Hva gjør Fellesutvalget
for Palestina?

FuP driver informasjonsarbeid og politisk påvirkningsarbeid for å spre engasjement og kunnskap til enkeltpersoner, organisasjoner, opinionen og styresmaktene i Norge rundt det palestinske folkets situasjon og deres rettigheter under folkeretten. Fellesutvalget for Palestina jobber kontinuerlig med å oppdatere sine lesere om situasjonen i De palestinske områdene. Stoffet som blir publisert på våre nettsider blir blant annet annonsert på våre Facebook– og Twitter-sider. Vi sender også ut nyhetsbrev til våre medlemsorganisasjoner med jevne mellomrom. Ønsker du å abonnere på dette nyhetsbrevet, se kolonnen til høyre. Ta en titt under “Ressurser” om du ønsker mer informasjon om bakgrunn for konflikten, kart mm.

FuP arrangerer seminarer, samt den årlige Palestinakonferansen og studieturer.

FuP er et kontaktpunkt mellom norske, internasjonale og palestinske organisasjoner. Vi tilrettelegger for møter med representanter for kulturelle og politiske miljøer i Palestina, og kan formidle kontakt ved behov.

FuP er behjelpelige med informasjonsmateriell om Palestina innen politikk og kultur.
Arbeidsutvalget i FuP stiller gjerne opp som foredragsholder eller innleder i deres organisasjon.

bli-medlem Bli
medlem

I en tid når den palestinske kampen for selvstendighet og frihet er under voldsomt press kan nettopp ditt bidrag ta oss et steg nærmere fred og frihet for palestinerne.

Vil din organisasjon bli medlem?

Fellesutvalget for Palestina er en paraplyorganisasjon med mål om å samle alle organisasjoner og foreninger som vil vise sin solidaritet med palestinerne. Deres bidrag vil være viktig for vår organisasjon og våre aktiviteter. Vi tilbyr oppdatert informasjon og ressurser om konflikten. Jo flere som er tilsluttet, jo sterkere vil vår stemme være i den norske debatten.

Ulike typer abonnenter

Dere vil betale en medlemsavgift basert på organisasjonens størrelse. Les mer om kontingentsatsene og medlemskap i vedtektene.

Last ned søknadsskjema for nye medlemmer her.

Støtte fra enkeltpersoner

Enkeltpersoner kan skrive støttemedlemskap. Vil du være støttemedlem, sender du en mail med navn, telefonnummer og epost til fup[alfakrøll]palestina.no. For økonomisk støtte til FuP: Kontonummer 9001.05.20435

Hva går pengene til?

Pengene settes av til et reisefond. Hvert år arrangerer FuP studietur til Palestina slik at flere fra Norge selv får oppleve situasjonen til palestinerne. Tilsammen samler vi inn ca 25 000 kr iløpet av et år. Dette er både folk som vil støtte oss med et enkeltbeløp, andre organisasjoner som gir oss tilskudd samt andre som gir et månedlig støttebeløp. Det enkleste er om du går inn i din egen nettbank og registrerer et eget månedlig trekk, da en AvtaleGiro-løsning både er dyr og tidkrevende da vi ikke har så mange givere på dette tidspunktet.

politisk-plattformPolitisk plattform

(Sist endret landsmøtet 15.02.14)

Fup arbeider i solidaritet med det palestinske folks rett til et liv med rett til selvbestemmelse i et samfunn fritt for okkupasjon. FuP vil derfor arbeide for å øke kunnskapen om Palestinasaken. FuP vil sette palestinernes situasjon på dagsorden og spre informasjon om den israelske okkupasjonen og forholdene for palestinerne innad i Israel. Hovedoppgave er å støtte det palestinske folkets kamp for frigjøring og legitime rettigheter.

FuP støtter etableringen av en uavhengig palestinsk stat på grunnlag av FN-resolusjon 242 fra 1967, som oppfordrer til rettferdig og varig fred i Midtøsten gjennom blant annet tilbaketrekking av israelske væpnede styrker fra de okkuperte territorier; FN-resolusjon 338 fra 1973- en delvis forlengelse av resolusjon 242 og som oppfordrer til våpenhvile og fredsforhandlinger mellom partene; FN-resolusjon 1397- den første resolusjonen fra FNs sikkerhetsråd som tok til orde for en palestinsk og israelsk stat side om side, samt de palestinske flyktningenes rett til å vende tilbake i henhold til FNs flyktningkonvensjon, resolusjon 194. På Vestbredden gjør stadig utvidelse og bygging av nye bosetninger og utposter i tillegg til Murens rute, at den sammenhengende geografien forsvinner og erstattes med mange usammenhengende enklaver. Dette, i tillegg til separasjonen av Gazastripen fra Vestbredden, betyr at muligheten for en palestinsk stat med en sterk økonomi og muligheten for fri kommunikasjon mellom de ulike delene blir stadig mindre.

Israel og det internasjonale samfunnet må respektere palestinernes rettigheter. Det må legges internasjonalt press på det israelske apartheidregimet.

Fellesutvalget for Palestina krever at:

 • Sameksistens må baseres på likestilling og likeverd mellom folkegrupper.
 • Okkupasjonen må opphøre umiddelbart og alle ulovlige israelske bosettinger må fjernes.
 • Internasjonal lov og FN-resolusjoner skal danne grunnlag for framtidige forhandlinger.
 • Flyktningenes rettigheter i eksil og deres rett til å vende hjem blir ivaretatt.
 • Apartheidmuren på Vestbredden må rives, konfiskert land må leveres tilbake og kompensasjon må betales til alle ofre.
 • FN beskytter den palestinske befolkningen og sørger for israelsk tilbaketrekking og fri ferdsel for palestinere, også mellom Vestbredden og Gaza.
 • Det legges press på israelske myndigheter for å stoppe bruken av administrativ forvaring, som bryter retten til rettferdig rettergang.
 • Palestinske varer får fraktes fritt ut av og innad i de palestinske områdene og mellom Vestbredden og Gaza.

BDS
Den israelske okkupasjonen er det største hinderet for en levedyktig palestinsk økonomi. FuP vil i kommende periode jobbe med den globale kampanjen for boikott, deinvesteringer og sanksjoner (BDS) mot den israelske staten. FuP vil aktivt jobbe for sanksjoner mot den israelske staten og samarbeide med både norske og internasjonale aktører som bidrar til kampanjen. FuP krever at:

 • Norge må trekke oljefondets innvesteringer ut av israelske statsobligasjoner og ut av alle selskaper som investerer i okkupasjonen.
 • FuP krever at Norge fremmer forslag om sanksjoner gjennom FN.
 • FuP støtter forbrukerboikott av israelske varer.
 • Fup krever at Norge innfører våpenboikott og –embargo av Israel.
 • FuP krever at Norge bidrar til boikott av varer fra de ulovlige israelske bosettingene.

Israel bryter folkeretten, FN-resolusjoner og menneskerettighetene under okkupasjonen.

Fellesutvalget for Palestina krever at:

 • Norge støtter Palestinernes rett til å stille Israel overfor Den internasjonale straffedomstolen (International Criminal Court) for brudd på internasjonal lov og rett.
 • Norge må kreve at Israel betaler krigsskadeerstatning for ødeleggelsene i det palestinske samfunnet.
 • Norge må klart og tydelig kreve at den israelske blokaden av Gaza oppheves.

vedtatte-resolusjonerVedtatte resolusjoner

vedtekterVedtekter

(Sist endret landsmøtet 25.02.2012)

§ 1: Formål: Fellesutvalget for Palestina (FUP) ser det som en hovedoppgave å initiere og ha en rådgivende rolle i solidaritetsarbeid blant organisasjoner i Norge som støtter det palestinske folk. Arbeidet skjer bl.a. gjennom å skape kontakt mellom mennesker og organisasjoner som har et engasjement for Palestina i Norge, spredning av kunnskap og informasjon om palestinernes situasjon, gjennom politisk påvirkningsarbeid mot organisasjoner og myndigheter,  politiske markeringer og arrangementer. FUP skal i tillegg være en pådriver og støttespiller for medlemsorganisasjonenes solidaritetsarbeid med Palestina.

Fellesutvalget for Palestina arbeider for solidaritet med det palestinske folket på følgende grunnlag:

 • FUP støtter palestinernes kamp mot okkupasjon, undertykking og påtvunget eksil
 • FUP støtter palestinernes rett til selvbestemmelse. Både en to-statsløsning basert på grensene fra før 1967 med Jerusalem som
  hovedstad, og èn demokratisk stat med like rettigheter for alle innbyggere er mulige løsninger.
 • En varig fredsløsning må bygge på FNs resolusjoner, inkludert resolusjon 194.

§ 2: Politisk plattform: Fellesutvalget skal ha en politisk plattform som vedtas av landsmøtet.

§ 3: Medlemskap: Landsomfattende organisasjoner, partier og andre organisasjoner som støtter Fellesutvalget for Palestinas målsetninger som er uttrykt i §1, kan tilslutte seg. Medlemskap må godkjennes av representantskapet eller landsmøtet med to tredjedels flertall. Alle medlemsorganisasjoner skal få mulighet til å uttale seg før representantskapet eller landsmøtet godkjenner en ny medlemsorganisasjon.

§ 3.1: Observatører: Landsmøtet eller Representantskapet kan innvilge organisasjoner observatørstatus. Dét gir organisasjonen møte- og talerett på landsmøter og representantskapsmøter.

§ 3.2: Individuelt medlemskap: Fellesutvalget for Palestina har individuelt støttemedlemskap. Individuelle medlemmer har møte- og talerett på landsmøter. Kontingenten bestemmes av AU.

§ 3.3: Medlemskontingent: Medlemsorganisasjoner i Fellesutvalget for Palestina betaler etter innkreving inn kontingent én gang i året, etter følgende satser pr. år for organisasjoner med x antall betalende medlemmer:

 • Over 50.000 medlemmer: 30.000 kr
 • Over 20.000 medlemmer: 20.000 kr
 • Over 10.000 medlemmer: 10.000 kr
 • Over 1.500 medlemmer: 3.000 kr
 • Under 1.500 medlemmer: 1.500 kr

For paraplyorganisasjoner er satsene å anse som retnings-givende.

§ 3.4: Manglende betaling av medlemskontingent: Medlemsorganisasjoner som ikke har betalt medlemskontingent etter to påminnelser i løpet av 6 måneder etter at medlemskontingent skal være betalt, blir strøket av medlemslisten etter vedtak i AU.

Hvis organisasjonen har representant i Arbeidsutvalget eller representantskapet vil denne representanten miste møterett og stemmerett i organet.

§ 4: Fellesutvalget for Palestinas organer: Fellesutvalget for Palestina har følgende organer:

 • Landsmøtet
 • Representantskapet
 • Arbeidsutvalget

§ 4.1: Landsmøtet: Fellesutvalget for Palestina holder landsmøte hvert år innen utgangen av februar. Første innkalling skal være medlemsorganisasjonene i hende seks uker før landsmøtet. Innkallingen skal minst inneholde et første forslag til dagsorden, søknader fra eventuelle organisasjoner som søker medlemskap i FuP, FuPs gjeldende vedtekter og FuPs gjeldende politiske plattform.

Andre innkalling skal være medlemsorganisasjonene i hende tre uker før landsmøtet. Innkallingen skal inneholde endelige forslag til dagsorden, beretning, forslag til politisk plattform og handlingsplan, regnskap, forslag til vedtektsendringer samt innkomne forslag.

Landsmøtet er vedtaksdyktig når det er lovlig innkalt.

Landsmøtet behandler følgende saker:

 • Innkalling
 • Dagsorden
 • Beretning fra AU
 • Politisk plattform
 • Handlingsplan
 • Regnskap og budsjett
 • Vedtektsendringer
 • Søknad om medlemskap fra nye organisasjoner
 • Politiske resolusjoner
 • Oppnevnelse av valgkomité
 • Valg av leder, nestleder, AU og varaer til AU, samt representantskap

På landsmøtet har alle organisasjonene fulle rettigheter etter følgende fordelingsnøkkel:

 • Organisasjoner med over 10 000 medlemmer har tre stemmer.
 • Organisasjoner med over 1500 medlemmer har to stemmer.
 • Organisasjoner med under 1500 medlemmer har én stemme.
 • Medlemmer av AU, representantskap og personlige støttemedlemmer, kan møte som observatører med tale- og forslagsrett.

§ 4.1.1: Ekstraordinært landsmøte: Det innkalles til ekstraordinært landsmøte dersom hele AU eller et flertall i representantskapet krever det, eller dersom én tredjedel av medlemsorganisasjonene krever det. Krav om ekstraordinært landsmøte må opplyse om hvilke saker som skal behandles. Et ekstraordinært
landsmøte kan bare behandle disse sakene.

Innkalling til ekstraordinært landsmøte skal være medlemsorganisasjonene i hende én måned før det ekstraordinære landsmøtet. Innkallingen skal inneholde forslag til dagsorden, opplysninger om hvilke saker som skal opp til behandling samt nødvendige sakspapirer. Et ekstraordinært landsmøte er vedtaksdyktig når det er lovlig innkalt.

§ 4.2: Representantskapet: Representantskapet er det øverste organet mellom landsmøtene og rådgivende politisk organ for AU. Representantskapet består av arbeidsutvalget og 8 – 10 representantskapsmedlemmer, samt vararepresentanter. Representantskapet møtes minst en gang i året. Første innkalling skal normalt være representantskapets medlemmer i hende to uker før møtet. Innkallingen skal inneholde forslag til dagsorden og relevante sakspapirer. Representantskapet er vedtaksdyktig når det er lovlig innkalt, og halvparten av representantskapets medlemmer er til stede.

Representantskapet behandler følgende saker:

 • Drøfting av aktuelle politiske spørsmål
 • Politiske resolusjoner
 • Godkjenning av nye medlemsorganisasjoner
 • Supplering av AU

§ 4.2 Arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget er ansvarlig for driften av Fellesutvalget for Palestina, skal representere organisasjonen og følge opp
handlingsplanen.. Arbeidsutvalget er vedtaksdyktig når fem av AUs medlemmer er til stede. Arbeidsutvalget består av leder, nestleder, økonomiansvarlig og inntil seks AU-medlemmer med varaer. Arbeidsutvalgetsmedlemmer er representanter for medlemsorganisasjonene eller er personlige støttemedlemmer.

Redaktøren og sekretariatet kan møte på arbeidsutvalgsmøtene med tale- og forslagsrett. Arbeidsutvalget kan suppleres av representantskapet hvis noen av AUs medlemmer trekker seg.

§ 4.3: Tidsskrift og hjemmeside: FuP har en hjemmeside, www.palestina.no. Redaktøren for hjemmesiden tilsettes av Arbeidsutvalget. Redaktør svarer overfor AU.

§ 5: Eksklusjon: Landsmøtet i FuP kan ekskludere medlemsorganisasjoner med to tredjedels flertall. Representantskapet kan suspendere medlemsorganisasjoner med to tredjedels flertall. Suspensjonen er gyldig inntil førstkommende ordinære eller ekstraordinære landsmøte i FuP, da den eventuelt må bekreftes med eksklusjon.

§ 6: Vedtektsendringer: Vedtektsendringer kan gjøres av landsmøtet med to tredjedels flertall. Landsmøtet behandler bare forslag til vedtektsendringer som er FuP i hende fem uker før landsmøtet.

§ 7: Oppløsning: Dersom Fellesutvalget for Palestina legges ned eller oppløses, skal resterende midler og eiendeler overføres til virksomhet som samsvarer med formålet som definert i § 1.

اترك تعليقاً